นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.228.219
ออนไลน์ 38ip
วันนี้ 338ip
เดือนนี้ 1226ip
ปีนี้ 39572ip
ทั้งหมด 441858ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.110)
วันนี้ เวลา 08.36.22 น.
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/6/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังชั่นอิงค์เจ็ท A3 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/6/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมและห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/6/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งและยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/6/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/6/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/6/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/6/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/5/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/5/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/5/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคารชั้น 2 ห้องด้านขวา 1 ห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน - กรุผนังไม้อัดสัก สูง 0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22.00 เมตร - กรุผนังไม้อัดสักราวบันได ยาวไม่น้อยกว่า 6.55 เมตร สูง 0.50 เมตร พิกัด N2210140, E597873 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/5/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/5/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/4/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/4/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อตู้รวม 3 ฟุต 1 บาน 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/4/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/4/2565
21 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/4/2565
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/4/2565
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/4/2565
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างฐานศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมตัวศาลและชุดสักการะ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/4/2565
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณปากซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเมืองงิม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/4/2565
26 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านเมืองงิม ตำบลริมกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/4/2565
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างให้ทำการให้บริการวิชาการในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/4/2565
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คลิกอ่าน.. 8/4/2565
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) A4 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/4/2565
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/4/2565
31 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/3/2565
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/3/2565
33 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาตามโครงการ 5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/3/2565
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ฟอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน กจ 1980 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/3/2565
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. ตรานมโรงเรียน มีเลขทะเบียน อ.ย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบุส่วนประกอบนมโค 100% บนภาชนะบรรจุทุกกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/2/2565
36 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/2/2565
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/2/2565
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ติดตั้งระบบกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/2/2565
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม (BOX CURVERT) ร่องบง หมู่ที่ 5 บ้านริมงาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ช่อง ยาว 7.00 เมตร จุดดำเนินโครงการบริเวณท้ายหนองบง พิกัด N600388, E221298 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 14/2/2565
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/2/2565
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาติดตั้งสายโทรศัพท์ภายใน ภายนอกพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและโปรแกรมระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 4 หมายเลข ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/2/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า