นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 359ip
เดือนนี้ 3432ip
ปีนี้ 49153ip
ทั้งหมด 451439ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก Post Date 1/8/2565 Read (33)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) , อสม. , และประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำหมู่บ้าน ในการจัดกา...


Post Date 25/7/2565 Read (36) 
โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ...


Post Date 4/7/2565 Read (58) 
ประชาสัมพันธ์โครงการซักซ้อมแผนป้องกันฯ...


Post Date 8/7/2565 Read (50) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล...


Post Date 1/7/2565 Read (61) 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดย รองนายก ถนอม บุญลอม ร่วมกับทางอำเภอเมืองเชียงรายและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้...


Post Date 27/6/2565 Read (68) 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 1/8/2565 Read (33)

   กองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) , อสม. , และประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำหมู่บ้าน ในการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 25/7/2565 Read (36)

   โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 4/7/2565 Read (58)

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 1/7/2565 Read (61)

   องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดย รองนายก ถนอม บุญลอม ร่วมกับทางอำเภอเมืองเชียงรายและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีฐ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 27/6/2565 Read (68)

   ประชาสัมพันธ์ ทำเกษตรอย่างไรถึงเข้าหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ด้ายเกษตรกรรม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 16/6/2565 Read (99)

   งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 14/6/2565 Read (101)

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ริมกก จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ในการประชุมเพื่อพิจารณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบร...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 8/6/2565 Read (162)

   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 2/6/2565 Read (108)

   ประกาศเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 12/1/2564 Read (88)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 4/8/2565 Read (25)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พศ. 2564...
โดย : กองคลัง  7/4/2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-เดือนกันยายน 2563)...
โดย : กองคลัง  7/10/2563
 
สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : กองคลัง  25/9/2563
 
ประกาศผลการผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ...
โดย : กองคลัง  9/9/2563
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : กองคลัง  25/8/2563
 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : กองคลัง  19/8/2563
 
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 2563...
โดย : กองคลัง  7/1/2563
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 2563...
โดย : กองคลัง  19/4/2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)...
โดย : กองคลัง  4/10/2562
 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมหลังคาศาลา ป่าสุสานที่ถูกต้นไม้ล้มทับได้รับความเสียหาย (บางส่วน) เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/8/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อกระสอบทรายเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากตำบลริมกกอยู่ใกล่แม่น้ำกก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง จึงจำเป็นต้องป้องกันน้ำท่วมไว้ก่อน โดยการทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม เข้าพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรของประชาชนตำบลริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/8/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมารถขุดดิน (แบคโฮ) ขุดลอกลำเหมืองเปิดทางน้ำ และขนวัชพืชออกไปทิ้ง เนื่องจากลำเหมืองมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นหนาแน่นไม่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/8/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/8/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน งานปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมงานติดตั้งโต๊ะ/เก้าอี้ (ม้านั่ง)คอนกรีตจำนวน 2 ชุด พิกัด E597861,N2210161 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/8/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/8/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้่าปูโต๊ะ คลิกอ่าน.. 5/8/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีฉาบผิวลาดยาง (OVER LEY) บ้านป่ายางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้่าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/8/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมารถขุดดิน (แบคโฮ) ในการตัดแต่งกิ่งไม่ข้างทาง และจ้างรถแทรกเตอร์ปรับเกล่ี่ยวัชพืชแนวทางเพ่ื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างรถขุดดิน (แบคโฮ) ขุดท่อเปิดทางน้ำและจ้างรถบรรทุกขนเศษวัสดุก่อสร้างมาถมทิ้งบริวเวณที่น้ำกัดเซาะ เพ่ื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/7/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้่าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/7/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนางเพ็ญ บุญลอม หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวิทยาลัยเกษตร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการต่อเติมถนน คสล. ซอย 4 ข้างบ้านนายคำปัน จอมสลี หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/7/2565

 RSS ทั้งหมดถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด


 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ