นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.228.219
ออนไลน์ 43ip
วันนี้ 345ip
เดือนนี้ 1233ip
ปีนี้ 39579ip
ทั้งหมด 441865ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.110)
วันนี้ เวลา 08.36.22 น.

การให้บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

เปิดทำการเวลา  08.30  - 16.30  น.  วันจันทร์ - วันศุกร์  วันเวลาราชการ

การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบลริมกก

ให้บริการทุกวันเวลา  08.30 - 16.30  น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เบอร์ติดต่่อภายในองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

โทรศัพท์  053-160785, 053-160786  โทรสาร ต่อ  18


หมายเลขติดต่อภายใน

นายก อบต.            กด 11

ปลัด  อบต.             กด  12

สำนักงานปลัด         กด  10

กองคลัง                  กด  21

งานการเงิน                                 ต่อ      20

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้        ต่อ      22

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      ต่อ      23

กองช่าง                                      ต่อ      24
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           หมายเลข  053-674418