นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.228.219
ออนไลน์ 34ip
วันนี้ 334ip
เดือนนี้ 1222ip
ปีนี้ 39568ip
ทั้งหมด 441854ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.110)
วันนี้ เวลา 08.36.22 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 

        เลขที่  714 หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง  ตำบลริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

          หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร 053- 160785-6 ,  053-674418   

   โทรสาร  053-160785  ต่อ 18

www.rimkok.go.th     

E-mail address : rimkok@hotmail.com

 ผ่าน  Facebook    :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009533981129

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

053-160786 ต่อ  12

สำนักปลัด อบต.

053-160786  ต่อ  10

กองคลัง

053-160786  ต่อ  21

กองช่าง

053-160786  ต่อ  24

กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

053-160786  ต่อ  14