นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 26ip
วันนี้ 377ip
เดือนนี้ 3450ip
ปีนี้ 49171ip
ทั้งหมด 451457ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.

เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบล

สภาตำบลริมกกได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2537 มีผลใช้บังคับตั้งแต่    วันที่ 2 มีนาคม 2538

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลริมกก  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย  ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย  ระยะทาง  18    กิโลเมตร 
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลแม่ข้าวต้ม  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    
ทิศใต้                ติดต่อกับ  เขตเทศบาลนครเชียงราย  
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย    
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

เนื้อที่

ตำบลริมกกมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 42.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,843 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ โดยที่ 80% เป็นที่ราบทั่วไป และ 20% เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

พื้นที่และการใช้ประโยชน์

- ทำนา                
- ทำสวน           
- ทำไร่        
- บ้านพักอาศัย        
- ป่าไม้            
- แหล่งน้ำ    

ลักษณะทางภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู   คือ
- ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่    เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่    เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
- ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่    เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

 

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน  แยกรายเดือน ระดับตำบล  (ข้อมูล  ณ  16  พฤษภาคม 2562)

เดือน                   ชาย             หญิง                 รวม

ตุลาคม   2558       2,250          2,437               4,687

มกราคม  2559       2,267          2,442               4,709

กันยายน 2559       2,290           2,451              4,741          

พฤษภาคม 2562    2,333           2,574              4,907