นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.90.95
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 231ip
เดือนนี้ 825ip
ปีนี้ 59153ip
ทั้งหมด 461439ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.48)
วันนี้ เวลา 07.57.12 น.

นางสาวรจนา เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น
เบอร์โทร :

นางสาวธิดารัตน์ สนิท
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวพิมนภัทร์ ดำรงค์พงศ์ธวัช
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวณัฐรดา วงค์กันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นายรัชพล โสรจแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นายกิตติภาส ภิรมณ์ชัย
นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นายวิทูรย์ นามรัตน์สี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางสาวเอมมิกา ลัดดาวงค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :

นายวิเชียร พรมธาดา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร :

นายภูบรรณ์ มีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร :

นายโยธิน ดีทองหลง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นายประวิชญ์ ปริตตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร :

นายจอมแปง ปริตา
ภารโรง
เบอร์โทร :

นางอมร ปริตตา
แม่บ้าน
เบอร์โทร :

นายนิติ ดอนเพียงไพร
คนสวน
เบอร์โทร :

นางสาวอภิญญา วงค์อิ่น
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 17 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า