นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 28ip
วันนี้ 366ip
เดือนนี้ 3439ip
ปีนี้ 49160ip
ทั้งหมด 451446ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร :

นายประจวบ มาลานัน
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :

นางอรรถการณ์ ณะวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม
เบอร์โทร :

นางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
เบอร์โทร :

นางสายใจ ทาทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
เบอร์โทร :

นางสุพรรษา เป็นมูล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม
เบอร์โทร :

นางสาวอัมพร คำแก่น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเวียงกือนา
เบอร์โทร :

นางสาวอภิญญา อิ่นเอ้ย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นางจันทร์ทิพย์ จิตไทย
จ้างเหมาบริการ ศพด. เวียงกือนา
เบอร์โทร :
จำนวนบุคลากร ��������������������������������� ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า