นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.228.219
ออนไลน์ 43ip
วันนี้ 344ip
เดือนนี้ 1232ip
ปีนี้ 39578ip
ทั้งหมด 441864ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.110)
วันนี้ เวลา 08.36.22 น.

นางอรวรรณ โชคลิขิตอำนวย
ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารระดับต้น
เบอร์โทร :

นางสาวจิรกิตต์ คำจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางณัฐปภัสร บั้งเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เบอร์โทร :

นางสาวผ่องพรรณ จุมปา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางสาวรัตติกาล คนอ้วน
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เบอร์โทร :

นางสาวขวัญจิรา จันทร์ระวัง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร :

นางสาวนุศรา สิทธิขันแก้ว
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :

นางสาวศิริรัตน์ ปินตาดวง
จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า