นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 369ip
เดือนนี้ 3442ip
ปีนี้ 49163ip
ทั้งหมด 451449ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.

นายเกียรติขจร ศรีโชติ
ประธานสภา อบต.
เบอร์โทร : 082-7932347

นายสมยศ กิจดวงดี
รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทร : 082-3444550

นางชนิศิกานต์ ฝั้นคำ
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทร : 087-9369317

นางเฉลียว ศรีโสภณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 087-8708713

นายเสถียร ใจกลางดุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 087-1828674

นางอุไร คำงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 082-9267406

นายอนันต์ กาบแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 089-3003211
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx