นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.228.219
ออนไลน์ 36ip
วันนี้ 371ip
เดือนนี้ 1259ip
ปีนี้ 39605ip
ทั้งหมด 441891ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.112)
วันนี้ เวลา 10.47.48 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 229 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดย รองนายก ถนอม บุญลอม ร่วมกับทางอำเภอเมืองเชียงรายและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันที่ 27 มิถุน...


โดย สำนักปลัด
Post Date 27/6/2565
Read (13)

งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565...


โดย สำนักปลัด
Post Date 14/6/2565
Read (36)

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประชุมคณะกรรมการองทุนหลักประกันสุขภาพ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 14/6/2565
Read (34)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ริมกก จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ในการประชุมเพื่อพิจารณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย สำนักปลัด
Post Date 8/6/2565
Read (48)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย สำนักปลัด
Post Date 6/6/2565
Read (48)

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล...


โดย สำนักปลัด
Post Date 2/6/2565
Read (43)

โครงการอบรมป้องกันอััคีภัย ประจำปีงบประมาร 2565...


โดย สำนักปลัด
Post Date 24/5/2565
Read (42)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโครโรน่า 2019 หรือ COVID 19...


โดย สำนักปลัด
Post Date 20/5/2565
Read (38)

โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 12/5/2565
Read (63)

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลริมกก ...


โดย admin
Post Date 26/4/2565
Read (79)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)...


โดย สำนักปลัด
Post Date 3/3/2565
Read (188)

ติดโควิด กักตัวที่บ้านปฏิบัติอย่างไร...


โดย admin
Post Date 11/1/2565
Read (265)

เตรียมแผนรับมือโควิดอย่างไร...


โดย admin
Post Date 11/1/2565
Read (245)

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางออนไลน์...


โดย admin
Post Date 19/11/2564
Read (290)

เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 28 พฤศจิกายน 2564...


โดย admin
Post Date 19/11/2564
Read (358)

ประชาสัมพันธ์การยื่นเรื่อง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 15/11/2564
Read (278)

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต....


โดย admin
Post Date 15/11/2564
Read (301)

แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบต.ได้ที่ไหนบ้าง ??...


โดย admin
Post Date 12/11/2564
Read (282)

ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต....


โดย admin
Post Date 10/10/2564
Read (343)

อบรมให้ความรู้เรื่องซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย แผ่นดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ...


โดย สำนักปลัด
Post Date 4/10/2564
Read (206)

จำนวนข่าวทั้งหมด 229 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า