นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 352ip
เดือนนี้ 3425ip
ปีนี้ 49146ip
ทั้งหมด 451432ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.
จำนวนข่าวทั้งหมด 14 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (172)

ประกาศนโยบายไม่รับของหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (168)

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๔...


โดย admin
Post Date 6/5/2564
Read (356)

มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่...


โดย admin
Post Date 6/5/2564
Read (230)

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...


โดย admin
Post Date 6/5/2564
Read (235)

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต...


โดย admin
Post Date 14/7/2563
Read (305)

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (313)

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (317)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (310)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (298)

มาตราการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 22/10/2562
Read (456)

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (548)

คู่มือการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (565)

มาตรการป้องกันรับสินบน...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date 27/6/2562
Read (570)

จำนวนข่าวทั้งหมด 14 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า