นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.90.95
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 245ip
เดือนนี้ 839ip
ปีนี้ 59167ip
ทั้งหมด 461453ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.46)
วันนี้ เวลา 12.04.58 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจตอ่การให้บริการงานสวัสดิการและสังคมประจำปี 2562
2.) ประกาศ กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2562
3.) คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียน
4.) ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
5.) แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
6.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
7.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
8.) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
9.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
10.) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า