นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 29ip
วันนี้ 367ip
เดือนนี้ 3440ip
ปีนี้ 49161ip
ทั้งหมด 451447ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก
2.) ประการ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.) ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
5.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้้งที่ 1/2564
6.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
7.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
8.) ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
9.) ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
10.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
11.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
12.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
13.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
14.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
15.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
16.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
17.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
19.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2562
20.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
21.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
22.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
23.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
24.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
25.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
26.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
27.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
28.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
29.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
30.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
31.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
32.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
33.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
34.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
35.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
36.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
37.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
38.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
39.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
40.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
41.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
42.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
43.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
44.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
45.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
46.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
47.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
48.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
49.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
50.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า