นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 17ip
วันนี้ 356ip
เดือนนี้ 3429ip
ปีนี้ 49150ip
ทั้งหมด 451436ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
2.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
3.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565
4.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปีพ.ศ.2565
5.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2565
6.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
7.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้วแรก ประจำปีพ.ศ.2565
8.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564
9.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
10.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564
11.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2564
12.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
13.) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี
14.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563
15.) ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.ริมกก
16.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
17.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563
18.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2563
19.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2563
20.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562
21.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
22.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
23.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562
24.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562
25.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562
26.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
27.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
28.) สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561
29.) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
30.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
31.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
32.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
33.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
34.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
35.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
36.) กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560
37.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2559
38.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
39.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
40.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
41.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
42.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
43.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
44.) แบบเสนอญัตติ
45.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
46.) รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2558
47.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2558
48.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2558
49.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
50.) รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558
51.) รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า