นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.90.95
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 243ip
เดือนนี้ 837ip
ปีนี้ 59165ip
ทั้งหมด 461451ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.46)
วันนี้ เวลา 12.04.58 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) นักบริหารงานการศึกษา
2.) เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3.) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.) นายช่างโยธา
5.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6.) นักวิชาการศึกษา
7.) นักพัฒนาชุมชน
8.) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
9.) นักวิชาการพัสดุ
10.) นักวิชาการเงินและบัญชี
11.) นิติกร
12.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13.) นักทรัพยากรบุคคล
14.) นักจัดการงานทั่วไป
15.) นักบริหารงานช่าง
16.) นักบริหารงานทั่วไป
17.) นักบริหารงานการคลัง
18.) นักบริหารงานท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า