นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
34.231.247.88
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 40ip
เดือนนี้ 3167ip
ปีนี้ 30976ip
ทั้งหมด 433262ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.48)
วันนี้ เวลา 03.42.43 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
2.) รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
3.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
4.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
5.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
6.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
7.) คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
8.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ
9.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
10.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
11.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำปลัด อบต.
12.) คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในองค์การบริหาร
13.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2
14.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1
15.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
16.) แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566
17.) ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
18.) ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ส่วนราชการ
19.) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
20.) ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
21.) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า