นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 27ip
วันนี้ 377ip
เดือนนี้ 3450ip
ปีนี้ 49171ip
ทั้งหมด 451457ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 3
2.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
3.) รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
4.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
5.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
6.) คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.
7.) คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง
8.) คำสั่งแต่งตั้งการมอบหมายให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.
9.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ
10.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
11.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
12.) คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำปลัด อบต.
13.) คำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในองค์การบริหาร
14.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2
15.) ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 1
16.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
17.) แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566
18.) ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
19.) ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ส่วนราชการ
20.) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
21.) ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
22.) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า