นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.228.219
ออนไลน์ 39ip
วันนี้ 355ip
เดือนนี้ 1243ip
ปีนี้ 39589ip
ทั้งหมด 441875ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.69.110)
วันนี้ เวลา 09.26.39 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
3.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 และงบต่าง ๆ
4.) การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)
5.) การจัดแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
6.) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563
8.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และงบต่าง ๆ
9.) รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
10.) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เเดือน
11.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
12.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 และงบต่าง ๆ
13.) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14.) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำ
15.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน (ตค 60 - มีค 61) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
18.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
19.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
20.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560
21.) รายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
22.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559
23.) งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
24.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
25.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า