นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
ประมวลจริยธรรม


ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลริมกก ประจำปี 2566...


Post Date 16/1/2566 Read (8) 
ศูนย์จิตอาสา 904 ตำบลริมกก ร่วมกับ อบต. ริมกก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสอง...


Post Date 22/11/2565 Read (87) 
โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...


Post Date 1/8/2565 Read (262) 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) , อสม. , และประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำหมู่บ้าน ในการจัดกา...


Post Date 25/7/2565 Read (462) 
โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ...


Post Date 4/7/2565 Read (321) 
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลริมกก ประจำปี 2566...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 16/1/2566 Read (8)

   ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 2/1/2566 Read (8)

   ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 21/12/2565 Read (38)

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 30/11/2565 Read (68)

   ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 25/11/2565 Read (62)

   ศูนย์จิตอาสา 904 ตำบลริมกก ร่วมกับ อบต. ริมกก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านป่ายางหลวง - แม่ข้าวต้ม ตั้งแต่สะ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 22/11/2565 Read (87)

   ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/11/2565 Read (97)

   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 3/10/2565 Read (112)

   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 27/9/2565 Read (206)

   โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 1/8/2565 Read (262)

   กองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ริมกก ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) , อสม. , และประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลริมกก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำหมู่บ้าน ในการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 25/7/2565 Read (462)

   โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 4/7/2565 Read (321)

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเสวียนรักษ์โลก ลดขยะสร้างปุ๋ย บำรุงไม้ผล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 1/7/2565 Read (300)

   องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดย รองนายก ถนอม บุญลอม ร่วมกับทางอำเภอเมืองเชียงรายและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีฐ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 27/6/2565 Read (542)

   ประชาสัมพันธ์ ทำเกษตรอย่างไรถึงเข้าหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ด้ายเกษตรกรรม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 16/6/2565 Read (350)

   งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 14/6/2565 Read (364)

   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ริมกก จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ในการประชุมเพื่อพิจารณร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบร...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 8/6/2565 Read (516)

   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมลคล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัด Post Date 2/6/2565 Read (347)

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 27/12/2564 Read (74)

   ประกาศเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 12/1/2564 Read (314)

ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565- ธ.ค. 2565)...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 11/1/2566 Read (16)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 10/1/2566 Read (18)

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัด Post Date 2/1/2566 Read (8)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พศ. 2564...
โดย : กองคลัง  7/4/2564
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563-เดือนกันยายน 2563)...
โดย : กองคลัง  7/10/2563
 
สัญญาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ริมกก...
โดย : กองคลัง  25/9/2563
 
ประกาศผลการผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ...
โดย : กองคลัง  9/9/2563
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : กองคลัง  25/8/2563
 
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...
โดย : กองคลัง  19/8/2563
 
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 2563...
โดย : กองคลัง  7/1/2563
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 2563...
โดย : กองคลัง  19/4/2563
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)...
โดย : กองคลัง  4/10/2562
 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/1/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/1/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/1/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณร่องอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. จำนวน 50 ท่อน พร้อมถมหลังท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/1/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ,พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.,ถนนทางเข้าฝาย หมู่ที่ 4 บ้านเมืองงิม ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/1/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดลอกลำเหมือง บริเวณ ซอย 13 บ้านริมงาม หมู่ที่ 5 ลำเหมืองมีสภาพตื้นเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/1/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ฮีโน่) หมายเลขทะเบียน ขงษ 81 ? 8128 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/1/2566
8 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ด้วยวิธีฉาบผิวยาง (OVER LAY) ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก บ้านป่ายางหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 6/1/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จัดตกแต่งสถานที่ ตีเส้นสนามแข่งขันกีฬา และทำความสะอาดสถานที่แข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลริมกก ริมกกเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/1/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อพลุ ผ้าแพรพร้อมลูกโป่ง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลริมกก ริมกกเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/1/2566
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/12/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดดินขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณไหล่ทางถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง สายฝั่งหมิ่น - หนองบัวแดง บริเวณทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/12/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/12/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดดินขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณไหล่ทางถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง สายฝั่งหมิ่น - หนองบัวแดง บริเวณทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/12/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/12/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่กือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/12/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดดินขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณไหล่ทางถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านป่ายางหลวง สายฝั่งหมิ่น - หนองบัวแดง บริเวณทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 26/12/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สายภัทรเขต ,สายเฮเลน,สายทราวาเย หมู่ที่ 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวรวม 5,000.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/12/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ซอย 5/1) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N2208132, E598531 จุดสิ้นสุด พิกัด N2208089,E598556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/12/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 บ้านเวียงกือนา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ซอย 5/1) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด N2208132, E598531 จุดสิ้นสุด พิกัด N2208089,E598556 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/12/2565

 RSS ทั้งหมด  IP ของคุณ
3.237.37.4
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 43ip
เดือนนี้ 1129ip
ปีนี้ 1129ip
ทั้งหมด 470054ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.219)
วันนี้ เวลา 15.47.18 น.