นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
18.206.177.17
ออนไลน์ 9ip
วันนี้ 56ip
เดือนนี้ 2056ip
ปีนี้ 18610ip
ทั้งหมด 332871ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.61)
วันนี้ เวลา 10.20.19 น.

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

นายประพันธ์ ธิยศ

กำนันตำบลริมกก

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่ายางหลวง

นางวายุรี เงินมูล

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นายเกษม สายแปง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงกือนา

นายอำนาจ อัดทะวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเมืองงิม

นายประยูร ใจกลางดุก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านริมงาม

นายสุพัฒน์ ถาตุ้ย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ

นายบุญมาก ใจเรือนสูง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่กือนา


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า