ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
54.144.55.253
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 361ip
เดือนนี้ 1844ip
ปีนี้ 81408ip
ทั้งหมด 395669ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.63)
วันนี้ เวลา 20.34.28 น.

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน

นายประพันธ์ ธิยศ

กำนันตำบลริมกก

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านป่ายางหลวง
 

นางวายุรี เงินมูล

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
 

นายเกษม สายแปง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเวียงกือนา
 

นายอำนาจ อัดทะวงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านเมืองงิม
 

นายประยูร ใจกลางดุก

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านริมงาม
 

นายสุพัฒน์ ถาตุ้ย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
 

นายบุญมาก ใจเรือนสูง

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่กือนา
 


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า