นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
35.171.183.133
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 90ip
เดือนนี้ 4215ip
ปีนี้ 4215ip
ทั้งหมด 406501ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.254)
วันนี้ เวลา 04.06.15 น.

นางสาวรจนา เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น
สายด่วน :

นางธิดารัตน์ ชาติวุฒิ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวพิมนภัทร์ ดำรงค์พงศ์ธวัช
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวณัฐรดา วงค์กันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สายด่วน :

นายรัชพล โสรจแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สายด่วน :

นายกิตติภาส ภิรมณ์ชัย
นิติกรปฏิบัติการ
สายด่วน :

นายวิทูรย์ นามรัตน์สี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สายด่วน :


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สายด่วน :

นายวิเชียร พรมธาดา
พนักงานขับรถ
สายด่วน :

นายภูบรรณ์ มีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วน :

นายโยธิน ดีทองหลง
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นายประวิชญ์ ปริตตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สายด่วน :

นายจอมแปง ปริตา
ภารโรง
สายด่วน :

นางอมร ปริตตา
แม่บ้าน
สายด่วน :

นายรัฐพล ดวงเพี้ยอ้ม
คนสวน
สายด่วน :

นางสาวอภิญญา วงค์อิ่น
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร ��������������������������� ทั้งหมด 17 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า