นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
18.206.177.17
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 51ip
เดือนนี้ 2051ip
ปีนี้ 18605ip
ทั้งหมด 332866ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (111.202.101.133)
วันนี้ เวลา 09.45.42 น.

นางสาวรจนา เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัด อำนวยการระดับต้น
สายด่วน :

นางธิดารัตน์ ชาติวุฒิ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวพิมนภัทร์ ดำรงค์พงศ์ธวัช
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวณัฐรดา วงค์กันทา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สายด่วน :

นายรัชพล โสรจแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สายด่วน :

นายวิทูรย์ นามรัตน์สี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
สายด่วน :


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สายด่วน :

นายวิเชียร พรมธาดา
พนักงานขับรถ
สายด่วน :

นายภูบรรณ์ มีธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สายด่วน :

นายโยธิน ดีทองหลง
คนงานทั่วไป
สายด่วน :


นางสาวอภิญญา แปงสุธรรม
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นายจอมแปง ปริตา
ภารโรง
สายด่วน :

นายณรงค์ หอมแก่นจันทร์
คนสวน
สายด่วน :

นางอมร ปริตตา
แม่บ้าน
สายด่วน :

นางสาวอภิญญา วงค์อิ่น
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :


นายประวิชญ์ ปริตตา
พนักงานขับรถน้ำ
สายด่วน :
 
จำนวนบุคลากร สำนักปลัด ทั้งหมด 16 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า