ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.236.218.88
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 109ip
เดือนนี้ 4280ip
ปีนี้ 68855ip
ทั้งหมด 383116ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.159)
วันนี้ เวลา 18.22.51 น.

นางอัศรีย์ ใจตุ้ย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วน :

นางสาวจันจิรา พุทธวงค์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สายด่วน :

นางอรรถการณ์ ณะวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม
สายด่วน :

นางชวนพิศ ศรีสุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
สายด่วน :

นางสายใจ ทาทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ
สายด่วน :

นางสุพรรษา เป็นมูล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านริมงาม
สายด่วน :

นางสาวอัมพร คำแก่น
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเวียงกือนา
สายด่วน :

นางสาวอภิญญา อิ่นเอ้ย
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางจันทร์ทิพย์ จิตไทย
จ้างเหมาบริการ ศพด. เวียงกือนา
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร ��������������������������������� ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า