นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.60.144
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 14ip
ปีนี้ 50321ip
ทั้งหมด 364582ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.70)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 22.41.45 น.

นางอรวรรณ โชคลิขิตอำนวย
ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารระดับต้น
สายด่วน :

นางสาวจิรกิตต์ คำจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
สายด่วน :

นางณัฐปภัสร บั้งเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวผ่องพรรณ จุมปา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สายด่วน :

นางสาวรัตติกาล คนอ้วน
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สายด่วน :

นางสาวขวัญจิรา จันทร์ระวัง
คนงานทั่วไป
สายด่วน :

นางสาวนุศรา สิทธิขันแก้ว
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :

นางสาวศิริรัตน์ ปินตาดวง
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :
 
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 8 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า