นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
18.206.177.17
ออนไลน์ 10ip
วันนี้ 42ip
เดือนนี้ 2042ip
ปีนี้ 18596ip
ทั้งหมด 332857ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (111.202.101.129)
วันนี้ เวลา 08.23.37 น.

นางอรวรรณ โชคลิขิตอำนวย
ผู้อำนวยการกองคลัง บริหารระดับต้น
สายด่วน :

นางสาวจิรกิตต์ คำจันทร์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
สายด่วน :

นางณัฐปภัสร บั้งเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
สายด่วน :

นางสาวผ่องพรรณ จุมปา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
สายด่วน :

นางสาวอภิญญา ทาทอง
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :

นางสาวรัตติกาล คนอ้วน
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :

นางสาวขวัญจิรา จันทร์ระวัง
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร กองคลัง ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า