นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.95.208
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 101ip
เดือนนี้ 3989ip
ปีนี้ 62039ip
ทั้งหมด 376300ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.254)
วันนี้ เวลา 18.23.51 น.

นายทอน สุริโย
ประธานสภา อบต.
สายด่วน :

นายเกียรติขจร ศรีโชติ
รองประธานสภา อบต.
สายด่วน :

นางสิรินพร สันกว๊าน
เลขานุการสภา อบต.
สายด่วน :

นายสมเดช บุญทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สายด่วน :

นายดวงติ๊บ นางแล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สายด่วน :

นายถนอม บุญลอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สายด่วน :

นายกฤษฎา โลมากุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สายด่วน :


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สายด่วน :

นายสมศักดิ์ ยอดวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สายด่วน :

นายเสถียร ใจกลางดุก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สายด่วน :

นายสง่า เป็นมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สายด่วน :

นายสาคร ดวงสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สายด่วน :

นางอุไร คำงาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สายด่วน :

นายอำพล จอมสลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สายด่วน :

นายวรยุทธ ไชยวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สายด่วน :
จำนวนบุคลากร ������������������������������������. ทั้งหมด 15 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก