นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย

  IP ของคุณ
18.206.177.17
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 50ip
เดือนนี้ 2050ip
ปีนี้ 18604ip
ทั้งหมด 332865ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Sogou (111.202.101.133)
วันนี้ เวลา 09.45.42 น.

ชาตะไคร้/ลูกประคบสมุนไพร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชาตะไคร้/ลูกประคบสมุนไพร
ผลิตโดยกลุ่ม
กลุ่ม อสม.บ้านริมงาม หมู่5
ตั้งอยู่ที่
บ้านริมงาม ม.5
ผู้ประสานงานกลุ่ม
นางสุมาลี เนตรคำ
เบอร์โทร/อีเมล์
063-8635667
รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่ม อสม.บ้านริมงาม หมู่ที่5  ตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  ประจำตำบล  ซึ่งมีการผลิตลูกประคบสมุนไพร ชาตะไคร้สมุนไพร  ชาใบเตย