ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.236.218.88
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 109ip
เดือนนี้ 4280ip
ปีนี้ 68855ip
ทั้งหมด 383116ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.159)
วันนี้ เวลา 18.22.51 น.
1.

ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมก่อนการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต....


โดย admin
Post Date
Read (17)

2.

อบรมให้ความรู้เรื่องซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย แผ่นดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (21)

3.

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (48)

4.

“โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย แผ่นดินไหว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น)” ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (41)

5.

โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน...


โดย admin
Post Date
Read (34)

6.

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.ริมกก...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (89)

7.

โครงการพาลูก จูงหลาน เข้าวัดในช่วงเข้าพรรษาสานสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date
Read (76)

8.

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (108)

9.

โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (89)

10.

โครงการสตรีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (87)

11.

โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (76)

12.

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ...


โดย admin
Post Date
Read (82)

13.

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (99)

14.

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (97)

15.

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (108)

16.

กิจกรรมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (90)

17.

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVid - 19...


โดย admin
Post Date
Read (86)

18.

นายก อบต.ริมกก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ...


โดย admin
Post Date
Read (91)

19.

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (199)

20.

นายก อบต.ริมกก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)...


โดย admin
Post Date
Read (173)

จำนวนข่าวทั้งหมด 211 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า