นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.60.144
ออนไลน์ 7ip
วันนี้ 20ip
เดือนนี้ 20ip
ปีนี้ 50327ip
ทั้งหมด 364588ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.24)
วันนี้ เวลา 23.40.28 น.
1.

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.ริมกก...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (3)

2.

โครงการพาลูก จูงหลาน เข้าวัดในช่วงเข้าพรรษาสานสายใยครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date
Read (2)

3.

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (2)

4.

โครงการ“รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (16)

5.

โครงการสตรีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (5)

6.

โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (31)

7.

โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ...


โดย admin
Post Date
Read (38)

8.

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (52)

9.

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (49)

10.

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (57)

11.

กิจกรรมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (36)

12.

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVid - 19...


โดย admin
Post Date
Read (37)

13.

นายก อบต.ริมกก พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ...


โดย admin
Post Date
Read (39)

14.

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (131)

15.

นายก อบต.ริมกก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)...


โดย admin
Post Date
Read (112)

16.

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (159)

17.

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (144)

18.

โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (186)

19.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลริมกก ประจำปี 2564 "วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564"...


โดย admin
Post Date
Read (230)

20.

โครงการ อบต.โปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชั่น...


โดย admin
Post Date
Read (369)

จำนวนข่าวทั้งหมด 206 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า