นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.249.157
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 9ip
เดือนนี้ 3229ip
ปีนี้ 30748ip
ทั้งหมด 345009ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.35)
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 22.35.08 น.

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (11)

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (9)

กิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (11)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (89)

นายก อบต.ริมกก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)...


โดย admin
Post Date
Read (69)

โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (115)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตำบลริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (101)

โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (143)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลริมกก ประจำปี 2564 "วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564"...


โดย admin
Post Date
Read (177)

โครงการ อบต.โปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชั่น...


โดย admin
Post Date
Read (331)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก...


โดย admin
Post Date
Read (359)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563...


โดย admin
Post Date
Read (320)

โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสียในเครัวเรีอน ...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (349)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (334)

โครงการค่ายคริสต์จริยสำหรับนักเรียน ประจำปี 2563...


โดย admin
Post Date
Read (367)

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปี 2563 ...


โดย admin
Post Date
Read (283)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการของรัฐแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date
Read (165)

โครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (264)

โครงการรักษืน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปี 2563...


โดย สำนักปลัด
Post Date
Read (252)

โครงการประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date
Read (244)

จำนวนข่าวทั้งหมด 190 ข่าว
จำนวนหน้า 10 หน้า