ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.236.218.88
ออนไลน์ 8ip
วันนี้ 109ip
เดือนนี้ 4280ip
ปีนี้ 68855ip
ทั้งหมด 383116ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.159)
วันนี้ เวลา 18.22.51 น.
1.

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๔...


โดย admin
Post Date
Read (102)

2.

มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่...


โดย admin
Post Date
Read (74)

3.

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...


โดย admin
Post Date
Read (84)

4.

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต...


โดย admin
Post Date
Read (147)

5.

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date
Read (152)

6.

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม...


โดย admin
Post Date
Read (156)

7.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย admin
Post Date
Read (143)

8.

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม...


โดย admin
Post Date
Read (142)

9.

มาตราการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date
Read (300)

10.

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date
Read (390)

11.

คู่มือการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date
Read (408)

12.

มาตรการป้องกันรับสินบน...

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
โดย admin
Post Date
Read (419)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า