นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.60.144
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 26ip
เดือนนี้ 26ip
ปีนี้ 50333ip
ทั้งหมด 364594ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.24)
วันนี้ เวลา 23.40.28 น.
1.

ประชาสัมพันธ์ ออกให้บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (60)

2.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาในรูปแบบ ออนไลน์ ประจำปี 2564...


โดย กองการศึกษา
Post Date
Read (88)

3.

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของอบต.ริมกก 2564...


โดย admin
Post Date
Read (131)

4.

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (11)

5.

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร64...


โดย admin
Post Date
Read (214)

6.

รับโอนพนักงานส่วนหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566)...


โดย admin
Post Date
Read (165)

7.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2564...


โดย admin
Post Date
Read (210)

8.

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของ อบต.ริมกก...


โดย admin
Post Date
Read (208)

9.

ประชาสัมพันธ์ให้คะแนนความพึงพอใจในการยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารของ อบต.ริมกก...


โดย admin
Post Date
Read (158)

10.

เปลี่ยนแปลงประกาศดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวิธีตกลงราคา...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (168)

11.

พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (134)

12.

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก โดยกองช่างร่วมกับกรมชลประทาน และประชาชน **ตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างแหล่งน้ำ เพื่อประชาคมรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2564 ...


โดย กองช่าง
Post Date
Read (114)

13.

ประกาศเรื่อง ดำเนินการขายทรัพย์สินโดยวีธิตกลงราคา...


โดย กองคลัง
Post Date
Read (195)

14.

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของ อบต.ริมกก ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date
Read (240)

15.

ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date
Read (9)

16.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร...


โดย admin
Post Date
Read (276)

17.

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (15)

18.

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (234)

19.

กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป...


โดย admin
Post Date
Read (240)

20.

ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date
Read (209)

จำนวนข่าวทั้งหมด 146 ข่าว
จำนวนหน้า 8 หน้า