ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.236.218.88
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 109ip
เดือนนี้ 4280ip
ปีนี้ 68855ip
ทั้งหมด 383116ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.159)
วันนี้ เวลา 18.22.51 น.
1.) ประการ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.) ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้้งที่ 1/2564
4.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
5.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
6.) ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
7.) ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
8.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
9.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
10.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
11.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
12.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
13.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
14.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
15.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
16.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
17.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2562
18.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
19.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
20.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
22.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
23.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
24.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
25.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
26.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
27.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
28.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
29.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
30.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
31.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
32.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
33.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
34.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
35.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
36.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
37.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
38.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
39.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
40.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
41.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
42.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
43.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
44.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
45.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
46.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
47.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
48.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า