นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.60.144
ออนไลน์ 5ip
วันนี้ 22ip
เดือนนี้ 22ip
ปีนี้ 50329ip
ทั้งหมด 364590ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.24)
วันนี้ เวลา 23.40.28 น.
1.) ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
2.) ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
3.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
4.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
5.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
6.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
7.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
8.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
9.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
10.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
11.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
12.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2562
13.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
14.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
15.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
17.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
18.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
19.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
20.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
21.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
22.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
23.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
24.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
25.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
26.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
27.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
28.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
29.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
30.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
31.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
32.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
33.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
34.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
35.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
36.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
37.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
38.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
39.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
40.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
41.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
42.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
43.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า