นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.249.157
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 9ip
เดือนนี้ 3229ip
ปีนี้ 30748ip
ทั้งหมด 345009ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.35)
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 22.35.08 น.
1.) ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
2.) ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
3.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก
4.) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5
5.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
6.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
7.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
8.) ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
9.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
10.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2563
11.) ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
12.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ประจำปี 2562
13.) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
14.) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
15.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
17.) ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
18.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 1 (เมษายน) ประจำปี 25
19.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (รูปเล่ม)
20.) ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ครั้งที่ 2 (ตุลาคม) ประจำปี พ.
21.) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รูปเล่ม)
22.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
23.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (รูปเล่ม)
24.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
25.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
26.) ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
27.) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
28.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
29.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
30.) ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนปี 59
31.) ประกาศติดตามประเมินผลแผนปี 60 ครั้งที่ 1
32.) ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560
33.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2560
34.) สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2559
35.) ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559
36.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
37.) ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2559
38.) ประกาศใช้แผนองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 3 ปี 2560-2562
39.) ประกาศติดตามประเมินผลแผน ปี 2558
40.) ข้อมูลพื้นฐานการจัดทำแผน
41.) แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557)
42.) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
43.) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า