นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.235.60.144
ออนไลน์ 14ip
วันนี้ 14ip
เดือนนี้ 14ip
ปีนี้ 50321ip
ทั้งหมด 364582ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.70)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 22.41.45 น.
1.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน 2561
2.) รายงานผลโครงการพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส 2561
3.) โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
4.) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน
5.) รายงานผลโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.) รายงานผลโครงการโครงการ “อบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด”
7.) รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน
8.) โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปไม่โกง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า