ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.236.218.88
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 109ip
เดือนนี้ 4280ip
ปีนี้ 68855ip
ทั้งหมด 383116ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.159)
วันนี้ เวลา 18.22.51 น.
1.) ตัวอย่างแบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.) ตัวอย่างการร้องเรียนร้องทุกข์
3.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้พิการ
4.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
5.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการยกเลิกกิจการ ทะเบียนพาณิชย์
6.) ตัวอย่างการกรอกขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
7.) ตัวอย่างการกรอกข้อมูลขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
8.) แบบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
9.) แบบใบลาพนักงาน
10.) แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
11.) ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
12.) ตัวอย่างแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
13.) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองพนักงานส่วนตำบล
14.) ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2559
15.) ตัวอย่างแบบใบเบิกเดินทางไปราชการ
16.) แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบรมหน่วยงานอื่น
17.) เอกสาร แผนอัตรากำลัง 3 ปี
18.) ตัวอย่าง คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน กรณ๊ ไปอบรม
19.) ตัวอย่าง คำสั่งเดินทางไปราชการ
20.) ตัวอย่าง หนังสือส่งตัวเข้าร่วมอบรม
21.) ตัวอย่าง รายงานผลการอบรม
22.) ตัวอย่าง แบบประเมินพนักงานจ้าง
23.) ตัวอย่าง แผนแม่บทสารสนเทศ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า