ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
54.144.55.253
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 347ip
เดือนนี้ 1830ip
ปีนี้ 81394ip
ทั้งหมด 395655ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.65.108)
วันนี้ เวลา 18.52.58 น.
1.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
2.) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
5.) ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
6.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
7.) แผนการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
8.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2560
9.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
10.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
11.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
12.) แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า