นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.249.157
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 20ip
เดือนนี้ 3240ip
ปีนี้ 30759ip
ทั้งหมด 345020ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.35)
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 22.35.08 น.
1.) รายงานการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
2.) รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
3.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
4.) แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566
5.) ประมวลจริยธรรม
6.) รายงานผลการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
7.) ประกาศ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
8.) ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ส่วนราชการ
9.) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
10.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 3) (2561-2563)
11.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) (2561-2563)
12.) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
13.) ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ
14.) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561
15.) แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2561-2563
16.) ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
17.) ประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1) (2561-2563)
18.) แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า