นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก xxxpornfull babeporn pornowatch free 4xxx xxx tranny Reagan Foxx

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
35.171.183.133
ออนไลน์ 11ip
วันนี้ 85ip
เดือนนี้ 4210ip
ปีนี้ 4210ip
ทั้งหมด 406496ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.254)
วันนี้ เวลา 04.06.15 น.
1.) การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2)
2.) การจัดแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)
3.) รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.) รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2563
5.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 และงบต่าง ๆ
6.) รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
7.) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เเดือน
8.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
9.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 และงบต่าง ๆ
10.) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11.) รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำ
12.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13.) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน (ตค 60 - มีค 61) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561
15.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
16.) รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
17.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560
18.) รายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
19.) งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2559
20.) งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
21.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554
22.) รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า