นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.225.8
ออนไลน์ 24ip
วันนี้ 360ip
เดือนนี้ 3433ip
ปีนี้ 49154ip
ทั้งหมด 451440ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.206)
วันนี้ เวลา 16.01.09 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
2.) ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ- การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
3.) แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต
4.) แบบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5.) แบบคำขอยกเลิกกิจการ
6.) แบบขออนุญาต สร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
7.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
8.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
9.) แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
10.) แบบคำขอยกเลิกป้าย
11.) แบบรับเรื่องร้องร้องทุกข์
12.) แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ
13.) แบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
14.) ภ.บ.ท.88ก
15.) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน
16.) แบบคำร้องทั่วไป
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า