นายชำนาญ ช่างปัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก free 4xxx group xxx Reagan Foxx

นายบุญญพันธ์ พุทธโชติอนันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข้อมูลเผยแพร่
คู่มือบริการประชาชน
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก
รายงานการประชุมสภา อบต.ริมกก
งานนโยบายและแผน/แผนการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ
งานการเงินและบัญชี/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนแม่บทสารสนเทศ
ระบบสาระสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมกก
เอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดและนำไปประยุกค์ใช้งานได้)
ผลการดำเนินงานโครงการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
แผนงานตรวจสอบภายในและการรายงานผลประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันของการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล/แบบฟอร์ม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงาน / ประสานโอนย้าย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  IP ของคุณ
3.238.90.95
ออนไลน์ 13ip
วันนี้ 228ip
เดือนนี้ 822ip
ปีนี้ 59150ip
ทั้งหมด 461436ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.48)
วันนี้ เวลา 07.57.12 น.
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.) แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.) คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
4.) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
5.) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่
6.) มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
7.) ทบทวนกฏบัตร
8.) เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวปี 2563-2565
9.) แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปี 2563-2565
10.) แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563
11.) เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบประจำปี 2562
12.) แผนการตรวจสอบประจำปี 2562
13.) รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า