นายสมศักดิ์ วงค์วาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

นางสิรินพร สันกว๊าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, จ.เชียงราย

 ดูทั้งหมด


โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2558 ...
 5/10/2558
โครงการอมรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน...
 5/10/2558
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ...
 15/9/2558
โครงการโภชนาการสมวัยเด็กไทยแข็งแรง ให้แก่คณะกรรมการโรงเรียนในตำบลริมกก จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงกือนา และโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง...
 15/9/2558
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลริมกก จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน ให้แก่ อสม.หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลริมกก เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ...
 15/9/2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ดีเด่นทั้ง 7 หมู่บ้านเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูที่ลูกมีต่อแม่...
 15/9/2558

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

รถฟาร์มแทรคเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  7/10/2558
 
สอบราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ราคากลาง 128,700.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
ประกาศสอบราคาจ้าง 9 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
ประกาศผลสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 ม.7 บ้านใหม่กือนา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 3 บ้านใหม่กือนา...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านใหม่กือนา...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ฌาปนสถาน หมู่ที่ 3...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ...
โดย : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  31/8/2558
 

ถาม-ตอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก

 เริ่มหัวข้อใหม่  ดูท้งหมด